Archipio Pracownia Architektury Piotr Grubiak

ARCHIPIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY PIOTR GRUBIAK

48-304 Nysa, ul. Mariacka 14-16/2

723 817 169

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani / Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez ARCHIPIO Pracownia Architektury Piotr Grubiak (dalej: ARCHIPIO), Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez ARCHIPIO.

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ARCHIPIO Pracownia Architektury Piotr Grubiak z siedzibą w Nysie (48-304) przy ulicy Mariackiej 16-16 m.2. Dane Kontaktowe ARCHIPIO: e-mail: archipio@interia.pl; tel. 723817169.

2. ARCHIPIO będzie przetwarzał Pani /Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie na Pani / Pana żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez ARCHIPIO;
b) przygotowanie na Pani / Pana żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez ARCHIPIO;
c) wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią / Panem Umowy;
d) wewnętrznych celów administracyjnych ARCHIPIO.

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.2 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią / Pana z ARCHIPIO Umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ARCHIPIO w związku z prowadzoną działalnością, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ARCHIPIO;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania;

4. W związku z przetwarzaniem przez ARCHIPIO Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

6. W przypadkach uznania, iż przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani / Pana danych następuje w celu zawarcia Umowy, przygotowania Oferty lub realizacji Umowy z ARCHIPIO, podanie Pani / Pana danych jest warunkiem przygotowania Oferty lub zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania Oferty, zawarcia i realizacji Umowy z ARCHIPIO.